Make your own free website on Tripod.com
RAG KHAMAJ


STHAYI

Naman karu mai _ _ satguru charna
Sab dukh harna _ _ bhava-nisa tarna

ANTRA

Shuddha bhav dhar anta-karna
Sur nar kinnar bandit charna