Make your own free website on Tripod.com

HAMKO MAN KI SHAKTI DENA (Prayer Song)

Hamko man ki shakti dena man vijay kare,
Dusro ki jai se pehle khud ko jai kare.

Bhed- bhav apne dil se saaf kar sake,
Dusro se bhul ho to maaf kar sake.
Jhooth se bache rahe sach ka dum bhare,
Dusro ki jai se pehle khud ko jai kare.

Mushkile pare to hum pe itna karm kar,
Sath de to dharm ka, chalenge dharm par.
Khud pe housla rahe, badi se na dare,
Dusro ki jai se pehle khud ko jai kare.

Hamko man ki shakti dena man vijay kare,
Dusro ki jai se pehle khud ko jai kare.